Geen items
Wij hebben onze activiteiten voor schoolkleding.eu gestopt. Tevens is onze showroom voor passessies gesloten vanwege COVID-19.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail ons gerust naar zwolle@olympuszwolle.nl.

Schoolkleding.EU is een betrouwbare leverancier van schoolkleding.

U kunt hierbij denken aan:
• Uniformberoepen.
• Stewardessen opleidingen.
• Sportopleidingen.
• Kappersopleidingen
• Technische opleidingen
• Bakkersopleidingen.
• Gastheer Gastvrouw opleidingen.

 
Wij leveren op dit moment aan verschillende ROC de schoolkleding.  
• Verzorgende beroepen. .Uniformkleding.
• Promotiekleding.
• Horecakleding.
• Bakkerskleding.
• Witte vakkleding
• Bedrijfskleding.
• Sportkleding.
• Veiligheidsschoenen
• Mode schoenen.

Neem contact met ons op voor een deskundig advies over stofkwaliteiten en modellen.
Wij leveren een kompleet pakket, kortom alles onder 1 dak. 
Binnen onze eigen drukkerij kan de kleding voorzien worden van de benodigde opdrukken.
 
 

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden voor particulieren

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1
Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen van, en overeenkomsten aangegaan door, Olympus all in, met betrekking tot (bedrijfs)kleding en de levering daarvan.

1.2
Eventuele gebruikelijk door de koper/afnemer (koper) gehanteerde eigen verkoopvoorwaarden binden Olympus all in niet.

1.3
De bedingen die van deze voorwaarden afwijken en/of een aanvulling vormen zijn uitsluitend dan van toepassing, indien deze door Olympus all afzonderlijk schriftelijk zijn bevestigd en gelden slechts voor de overeenkomst waarvoor deze bedingen werden vastgesteld.

Artikel 2: AANBIEDINGEN

2.1
Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk door Olympus all is aangegeven.

2.2
Aan omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, maat-, kleur of andere opgaven zoals bijvoorbeeld in catalogi, brochures, folders en dergelijke of anderszins verstrekte gegevens kan de koper geen rechten ontlenen tenzij hiervoor schriftelijk door Olympus all garantie is geboden.

Artikel 3 : TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

3.1
Een overeenkomst op basis van een aan Olympus all verstrekte opdracht/order komt tot stand nadat deze schriftelijk door Olympus all is geaccepteerd c.q. bevestigd, dan wel bij gebreke daarvan, indien en zodra Olympus all een aan haar verstrekte opdracht in behandeling is genomen en/of daarvan feitelijk uitvoering geeft.

3.2
Geringe of gebruikelijke in de branche voorkomende afwijkingen bij de uitvoering van de overeenkomst zijn Olympus all toegestaan.

3.3
Eventuele aanvullingen op, of wijzigingen van, eenmaal tot stand gekomen overeenkomst dienen schriftelijk te zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan deze aanvulling of wijziging voor Olympus all niet bindend zijn, onverlet het gestelde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 4 : LEVERTIJD

4.1
Levertijden gelden steeds bij benadering.

4.2
Eventuele overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen en/of schadevergoeding van Olympus all te vorderen en laat ook voor het overige onverlet de verplichting van de koper.

4.3
Indien levering stagneert ten gevolge van machineschade, grondstofgebrek, bedrijfs- of vervoersstoringen, of anderszins verhinderd wordt, wordt de levering met de periode van de stagnatie verlengd, zonder dat de koper beroep op schadevergoeding toekomt. In dat geval kan Olympus all vorderen dat hetzij de uitvoering van de overeenkomst aan
de gewijzigde omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele wordt ontbonden. Dit zonder dat Olympus all tot enige vergoeding van schade aan de koper gehouden zal zijn, en onverlet de verplichting van de koper in dat geval aan Olympus all in te vergoeden de reeds gemaakte kosten en betalingen van hetgeen te uitvoering van de overeenkomst intussen al wel werd geleverd.

Artikel 5 : LEVERINGEN

5.1
Levering geschiedt steeds af magazijn van Olympus all.

5.2
De zaken zijn terstond na levering voor risico van de koper.

Artikel 6 : PRIJZEN

6.1
De in de aanbieding en/of overeenkomst genoemde prijzen zijn steeds inclusief b.t.w.,en exclusief transportkosten en overige kosten en steeds gebaseerd op levering af magazijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2
De prijzen zijn gebaseerd op de grondstofprijzen, materiaalprijzen, loon- en vervoerskosten, fiscale lasten, invoerrechten en overige al dan niet van overheidswegen opgelegde kostprijsbepalende factoren.

Artikel 7 : TRANSPORT

7.1
Olympus all is gerechtigd op basis van kostprijs de kosten van eventueel door haar noodzakelijk geachte emballage c.q. verpakking aan de koper afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 8 : RECLAMES

8.1
Eventuele klachten omtrent de kwaliteit van het geleverde; eventuele gebreken daarin of tekort in aantallen, dienen op straffe van verval van enige aanspraak schriftelijk ter kennis van Olympus all te zijn gebracht uiterlijk binnen 8 dagen na levering.

8.2
Het staat uitsluitend ter beoordeling aan Olympus all of de geleverde zaken waarover wordt gereclameerd, vervangen of hersteld zullen worden. Alvorens eventuele vervanging plaatsvindt, dienen de te vervangen zaken aan Olympus all te zijn geretourneerd. Artikel 7 lid 1 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

Eventuele aansprakelijkheid van Olympus all als gevolg van fouten en/of tekortkoming bij levering zal nimmer verder gaan dan de waarde van het geleverde.

8.3
Foutieve opslag of behandeling van het geleverde sluit een eventuele gehoudenheid voor Olympus all in tot vervanging of herstel uit, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten en/of schade steeds voor rekening en risico van de koper komen c.q. blijven.

Artikel 9 : BETALINGEN

9.1
Betaling geschiedt netto uitsluitend voorafgaande aan de levering of door middel van rembours.

9.2
De koper is nimmer gerechtigd tot toepassing van schuldvergelijking.

Artikel 10 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1
Indien en zolang koper de door Olympus all geleverde zaken niet volledig heeft betaald, blijven deze volledig eigendom van Olympus all. Olympus all is, in geval koper zijn betalingsverplichting niet en/of niet volledig nakomt, steeds gerechtigd om terstond zonder voorafgaande ingebrekestelling de betreffende zaken, in welke staat en waar deze zich ook bevinden, zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen. Koper machtigt Olympus all voor dat geval reeds nu voor alle ruimten waar deze zaken zich bevinden te betreden teneinde haar eigendomsrecht te waarborgen. Dit alles onverminderd het recht van Olympus all in op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 : AANSPRAKELIJKHEID

11.1
Eventuele aansprakelijkheid jegens koper voor schade ontstaan door of aan de geleverde zaken of anderszins voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst aan het bedrijf van koper, personeel of derden hoe dan ook genaamd, wordt door Olympus all uitdrukkelijk uitgesloten. In ieder geval kan Olympus all nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die niet is gedekt op haar WA verzekering of schade die het verzekerde bedrag tegen wettelijke aansprakelijkheid te boven gaat.

Artikel 12 : GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1
Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst of daar weer uit voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

12.2
Dergelijke geschillen zullen voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

12.3
Olympus all neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de door de overheid gestelde eisen inzake het formaat van bedrijfslogo’s op kleding ten behoeve van de fiscale aftrekbaarheid bij invoering van bedrijfskleding.